Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Rezultati lečenja prenatalno dijagnostikovanih oboljenja srca

Dijagnostika mikrodelecije 22q11 kod pacijenata sa anomalijama srca

Kardiovaskularne promene kod dece sa pneumonijom

Supraventrikularne tahikardije kod wpw sindroma u dečjem uzrastu

Vakcina protiv hepatitisa b-primena u pedijatrijskoj ambulanti

Imunoregulatorna svojstva protektina

Reumatologija

Rana dijagnostika i lečenje meningokokne bolesti

 

Alternative u dijagnozi vezikoureteralnog refluksa

Komplikacije pri sprovođenju peritoneumske dijalize

Značaj rane dijagnoze vura

Senzitivnost e. Coli na antimikrobne lekove

Nefrolitijaza u toku terapije ceftriaksonom

Sistemska inflamacija izazvana inicijalnom terapijom levamisolom u nefrotskom sindromu

Doping i sport

Neoperativno lečenje idiopatskih skolioza

Arthritis septica kod dojenče - prikaz slučaja -

Intenzivna nega

Primena krvi i krvnih derivata u pedijatrijskoj jedinici intenzivne nege

Nelicencna i off-label primena lekova

Evaluacija skoring sistema u meningokoknoj bolesti

Terapijski produkti za lečenje hemofilije i vwb bolesti

Rehabilitacija dece obolele od hemofilije

Genetsko savetovanje porodica sa hemofilijom

Trombofilija kao uzrok cerebrovaskularne bolesti u dečjem uzrastu

Metastatski tumor nepoznatog ishodišta u školskog deteta

 

Lečenje bolesnika sa tipom 3 gošeove bolesti primenom deficitarnog enzima

Molekularna dijagnostika spinalne mišićne atrofije

Kongenitalne anomalije u dece

Vezikoureterni refluks i refluksna nefropatija

Rekurentna hematurija kod dece

Homocistinurija kao uzrok arterijske hipertenzije

Sindrom agenezije sakruma praćen inkontinencijom urina

Prikaz familije sa multicisticnom bubreznom displazijom

Senzitivnost in vitro izoliranih sojeva iz urinokulture na antibiotike

Nefrotski sindrom kod bolesnika sa friedrichovom ataksijom

Uticaj podrške porodice i prijatelja na upotrebu psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

Nesreće kod dece i adolescenata

Psihosomatski simptomi adolescenata pod rizikom od zlostavljanja i zanemarivanja

Pokušaj ubistva, kao najteži oblik maloletničke delikvencije pod dejstvom psihoaktivnih supstanci -prikaz slučaja -

Mikroalbuminurije kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa

Medikamentna terapija hiperinsulinemijske hipoglikemije odojčeta

Tipovi tiroidne disfunkcije i klinički aspekti tiromegalije

Lečenje tuberkuloze dece i omladine tbc pluca

Primena antimikrobnih lekova kod akutnog bronhiolitisa

Upoređivanje respiratornih efekata halotana i sevoflurana tokom anestezije u dece

Prevencija bolesti izazvanih haemophilusom influenzae b

Prisustvo riziko faktora za nastanak otitis media

Otoskopija u pedijatrijskoj ambulanti

Validnost anamnestičkih podataka u postavljanju dijagnoze astme

Detekcija mycobacterium tuberculosis real time pcr-om

Recidiv bronhijalne astme posle šest godina sa osvrtom na značaj prevencije

Bolna ili bezbolna terapija šarlaha

Kongenitalna fibroza jetre

Novi pristup etiopatogenezi crohn-ove bolesti

Asocijacija ulkusa duodenuma i helicobacter pylori gastritisa kod dece

Epidemija salmonele 2003. God. U predškolskoj ustanovi

Fenotipovi dečje astme i implikacije za terapiju

Učestalost reaktivne trombocitoze kod dece sa respiratornim infekcijama

Primena spejsera - komora za inhalaciju

- u terapiji astme dece i omladine

Ehinokokusno oboljenje pluća (echinococcus pulmonum

Percepcija astma simptoma od strane dece i njihovih roditelja i korelacija sa trenutnom plućnom funkcijom

Gastroenterologija

Distalna gastrointestinalna krvarenja

Virusna oboljenja usta kod dece

Neuropedijatrija

Karakteristike prvih febrilnih konvulzija i nasledni riziko faktori u dece sa različitom prognozom febrilnih napada

Stigmatizacija dece i adolescenata sa epilepsijom

Longitudinalno praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično- ishemičnom encefalopatijom

Kranijalni disrafizam

Glavobolja kod dece kao posledica loseg drzanja tela

Salmonelozni meningitis - prikaz slučaja -

Razvoj gastrointestinalnog sistema fetusa i novorođenčeta i moguća klinička prezentacija

Prevencija neonatalnog respiratornog distres sindroma antenatalnom aplikacijom kortikosteroida -naša iskustva

Stepen ugroženosti novorodjenčeta iz produžene i prenesene trudnoće

Perinatalni ishod prevremeno rođenih neonatusa iz blizanačkih trudnoća

Postasfikcioni sindrom zavisno od načina završavanja porođaja

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

prethodna
povratak u galeriju
povratak na glavnu stranicu