Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Kongenitalne anomalije u dece

Vezikoureterni refluks i refluksna nefropatija

Rekurentna hematurija kod dece

Homocistinurija kao uzrok arterijske hipertenzije

Sindrom agenezije sakruma praćen inkontinencijom urina

Prikaz familije sa multicisticnom bubreznom displazijom

Senzitivnost in vitro izoliranih sojeva iz urinokulture na antibiotike

Nefrotski sindrom kod bolesnika sa friedrichovom ataksijom

Uticaj podrške porodice i prijatelja na upotrebu psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

Nesreće kod dece i adolescenata

Psihosomatski simptomi adolescenata pod rizikom od zlostavljanja i zanemarivanja

Pokušaj ubistva, kao najteži oblik maloletničke delikvencije pod dejstvom psihoaktivnih supstanci -prikaz slučaja -

Ishrana

Zastupljenost prirodne ishrane kod odojčadi sa glutenskom enteropatijom

Multipla alergija na hranu

In vitro bifidogeneza i uticaj bifidobakterija, kao probiotika,

Karakteristike gojazne dece uzrasta 7 do 10 godina

Maladaptacija u dojenju kod novodođenčadi

Problem gojaznosti kod učenika iv razreda

Sakrokokcigealni teratom u novorođenčeta

Dijagnostika i lečenje infantilne hipertrofične stenoze pilorusa

Konzervativni tretman penetrantne povrede bubrega

Uloga pravovremene lokalne obrade u sprečavanju sekvela nakon opekotina kod dece

Tehnike, indikacije, prednosti i neželjena dejstva izvođenja penilnog bloka u dečijem uzrastu

Konstitucionalno usporeno sazrevanje u dečaka

Epidemilogija dijabetesa tip 1
mikroalbuminurije kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa

Medikamentna terapija hiperinsulinemijske hipoglikemije odojčeta

Tipovi tiroidne disfunkcije i klinički aspekti tiromegalije

Mikroalbuminurije kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa

Medikamentna terapija hiperinsulinemijske hipoglikemije odojčeta

Tipovi tiroidne disfunkcije i klinički aspekti tiromegalije

Lečenje tuberkuloze dece i omladine tbc pluca

Primena antimikrobnih lekova kod akutnog bronhiolitisa

Upoređivanje respiratornih efekata halotana i sevoflurana tokom anestezije u dece

Prevencija bolesti izazvanih haemophilusom influenzae b

Prisustvo riziko faktora za nastanak otitis media

Otoskopija u pedijatrijskoj ambulanti

Validnost anamnestičkih podataka u postavljanju dijagnoze astme

Detekcija mycobacterium tuberculosis real time pcr-om

Recidiv bronhijalne astme posle šest godina sa osvrtom na značaj prevencije

Bolna ili bezbolna terapija šarlaha

Kongenitalna fibroza jetre

Novi pristup etiopatogenezi crohn-ove bolesti

Asocijacija ulkusa duodenuma i helicobacter pylori gastritisa kod dece

Epidemija salmonele 2003. God. U predškolskoj ustanovi

Prikaz slučaja kongenitalne retrosternalne dijafragmalne hernije

Sideropenične anemije kod hospitalizovane dece

Prikaz recidiva u dece lečene od akutne limfoblastne leukemije

Alergijske komplikacije i pankreatitis tokom primene l- asparaginase u lečenju dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom

Sekundarna trombocitoza kod dece

Vakcinacija dece sa hemofilijom

Prognostički faktori u ispoljavanju astme

Etiologija kontinuirane parcijalne epilepsije kod dece

Status epilepticus - najčešći uzroci u dečjem uzrastu

Migrena u decijem uzrastu

Poremećaja u ishrani

Tretman neonatalne sepse antibioticima

Cistične promene na mozgu terminske novorođenčadi detektovane ultrazvukom- vrste i učestalosti

Direktna hiperbilirubinemija kod novorođenčadi

Febrilno novorođenče

Rezultati lečenja prenatalno dijagnostikovanih oboljenja srca

Dijagnostika mikrodelecije 22q11 kod pacijenata sa anomalijama srca

Kardiovaskularne promene kod dece sa pneumonijom

Supraventrikularne tahikardije kod wpw sindroma u dečjem uzrastu

Vakcina protiv hepatitisa b-primena u pedijatrijskoj ambulanti

Imunoregulatorna svojstva protektina

Reumatologija

Rana dijagnostika i lečenje meningokokne bolesti

 

Alternative u dijagnozi vezikoureteralnog refluksa

Komplikacije pri sprovođenju peritoneumske dijalize

Značaj rane dijagnoze vura

Senzitivnost e. Coli na antimikrobne lekove

Nefrolitijaza u toku terapije ceftriaksonom

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

prethodna
sledeća
povratak u galeriju
povratak na glavnu stranicu