Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Vitamin d - rezistentni rahitis

Laboratorijska dijagnostika organskih acidemija

Fragilni 11-ti hromozom - uzrok nestabilnog genoma

Kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (cakut)

Familijarni vezikoureteralni refluks

Kongenitalna hidronefroza-poteskoce u dijagnostici duplog kanalnog sistema

Ultrasonografsko ispitivanje kao metoda za diferenciranje hidronefroze kod dece

Glomerulopatije - prikaz dva slučaja -

Hronične bolesti u adolescenciji

Grupni rad kao metod u prevenciji bolesti zavisnosti

Verske sekte i mladi

Dečji lekar

Antropometrijski parametri pred polazak u školu generacije dece

Anoreksija nervosa - dijagnostički i terapeutski problem

Superoksid-dismutazna aktivnost i proteinski profil sirovog mleka i mlečnih proizvoda

Razlike u ishrani gojazne i normalno uhranjene školske dece

Zastupljenost dojenja u našoj sredini

 

Dečja hirurgija

Laparoskopske intervencije u dečjoj hirurgiji

Atipična lokalizacija ewing sarkoma u dece

Infekcije kod opekotina

Fraktura supracondilaris humeri - konzervativan tretman

Multiosalna fibrozna displazija orbito-etmoidalne regije u dece

Invaginacija u dece dijagnostičko-terapiski problem

Endokrinologija

Korelacija laboratorijskih parametara i nivoa arterijskog pritiska sa stepenom

Dečji lekar

Praćenje fizičkog rasta i razvoja adolescenata pod rizikom od zlostavljanja i zanemarivanja

Fenotipovi dečje astme i implikacije za terapiju

Učestalost reaktivne trombocitoze kod dece sa respiratornim infekcijama

Primena spejsera - komora za inhalaciju

- u terapiji astme dece i omladine

Ehinokokusno oboljenje pluća (echinococcus pulmonum

Percepcija astma simptoma od strane dece i njihovih roditelja i korelacija sa trenutnom plućnom funkcijom

Gastroenterologija

Distalna gastrointestinalna krvarenja

Virusna oboljenja usta kod dece

Neuropedijatrija

Karakteristike prvih febrilnih konvulzija i nasledni riziko faktori u dece sa različitom prognozom febrilnih napada

Stigmatizacija dece i adolescenata sa epilepsijom

Longitudinalno praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično- ishemičnom encefalopatijom

Kranijalni disrafizam

Glavobolja kod dece kao posledica loseg drzanja tela

Salmonelozni meningitis - prikaz slučaja -

Razvoj gastrointestinalnog sistema fetusa i novorođenčeta i moguća klinička prezentacija

Prevencija neonatalnog respiratornog distres sindroma antenatalnom aplikacijom kortikosteroida -naša iskustva

Stepen ugroženosti novorodjenčeta iz produžene i prenesene trudnoće

Perinatalni ishod prevremeno rođenih neonatusa iz blizanačkih trudnoća

Postasfikcioni sindrom zavisno od načina završavanja porođaja

Koncentracija laktata u krvi kod terminske novorođenčadi sa intrapartalnom asfiksijom

Asfiktično novorođeno - neonatološki problemi

Povrede novorođenčeta

Razvijne anomalije kuka kod novorođenih

Učestalost rađanja dece sa daunovim sindromom

Piodermije kod novorođenčadi

Vrste elektrolitnih poremećaja u pneumoniji

Neonatalni meningiti na dečijem odeljenju

Učestalost i etiologija neonatalnih konvulzija

Rizici u adaptaciji novorođenih rođenih posle 42 gestaciske nedelje

Učestalost rađanja dece sa kongenitalnim anomalijama

Kardiologija

Kompleksne srčanih mana kod dece

Učestalost prolapsa mitralne valvule u adolescentkinja sa primarnom dismenorejom

Učestalost faktora rizika u nastanku ateroskleroze kod dece

Učestalost hipertenzije kod učenika srednjih škola

Imunologija

Metabolički stres i inflamacija

Imuno-endokrina regulacija u infekcijama herpes virusima

Lipidna peroksidacija i antioxidantni enzimski sistem eritrocita tokom dugotrajne aktivacije imunskog sistema i razvoj anemije hroničnih inflamatornih stanja

Neurološki i rani neonatalni problemi kod dece sa disregulisanim imunskim odgovorom na rođenju

Hemolizno uremijski sindrom udružen sa imunodeficijencijom sa raznolikim početkom

Ige posredovana reakcija na bananu i kikiriki kod deteta sa alergijskom astmom

Razvoj pedijatrijske reumatologije

Diferencijalna dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa

Terapija juvenog idiopatskog artritisa

Koštana denzitometrija kod dece sa ponovljenim frakturama

Dečje reumatske bolesti

Neoperativno lečenje idiopatskih skolioza

Arthritis septica kod dojenče - prikaz slučaja -

Intenzivna nega

Primena krvi i krvnih derivata u pedijatrijskoj jedinici intenzivne nege

Nelicencna i off-label primena lekova

Evaluacija skoring sistema u meningokoknoj bolesti

Terapijski produkti za lečenje hemofilije i vwb bolesti

Rehabilitacija dece obolele od hemofilije

Genetsko savetovanje porodica sa hemofilijom

Trombofilija kao uzrok cerebrovaskularne bolesti u dečjem uzrastu

Metastatski tumor nepoznatog ishodišta u školskog deteta

 

Lečenje bolesnika sa tipom 3 gošeove bolesti primenom deficitarnog enzima

Molekularna dijagnostika spinalne mišićne atrofije

Kongenitalne anomalije u dece

Vezikoureterni refluks i refluksna nefropatija

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

prethodna
sledeća
povratak u galeriju
povratak na glavnu stranicu